Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Vorming van de overeenkomst

Huidige algemene voorwaarden maken een integrerend deel uit van de verkoop en worden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper, zelfs in geval deze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
Derhalve, zullen deze laatste de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. slechts verbinden indien zij ze uitdrukkelijk heeft aanvaard. Haar akkoord kan in geen geval afgeleid worden uit de omstandigheid dat de verkoop werd afgesloten zonder protest tegen de beschikkingen die verwijzen naar algemene of bijzondere voorwaarden of gelijksoortige bepalingen van de koper.
Elke bestelling is definitief bindend voor de besteller tegenover de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v.. De aanvaarding ervan door de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. voleindigt de verkoop.

2. Aanvaarding en ontvangst

De levering van de goederen wordt geacht te zijn geschied in de magazijnen van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v., hetzij door de rechtstreekse afgifte hiervan aan de koper, hetzij door een eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door de aflevering aan een expediteur of transporteur aangesteld door de koper of, bij gebreke hiervan, door de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v..
Van het principe van de levering in de magazijnen van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. wordt in generlei geval afgeweken door vermeldingen als levering franco station, op de kade, aan woonplaats of vergoeding der transportkosten..., welke slechts kunnen beschouwd worden als toegevingen op de prijs, zonder verschuiving van verantwoordelijkheid.
Alle welkdanige risico's waaraan de goederen zijn blootgesteld, vanaf de levering en namelijk tijdens het transport, vallen ten laste van de koper.

3. Betaling

De facturen van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. zijn contant betaalbaar, zonder disconto, te Brussel.
Al de niet-betaalde bedragen op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest van 1,5 % per maand meebrengen, elke begonnen maand zijnde beschouwd als vervallen, en vermeerderd worden met een forfaitaire conventionele schadevergoeding gelijk aan 15 % met een minimum van € 61,97.

4. Verkoopprijs

De verkoper verplicht er zich uitdrukkelijk toe de door de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. opgelegde prijs voor de verkoop aan het publiek te eerbiedigen en bij voortverkoop evenals in zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden, te eisen dat deze prijzen zouden geëerbiedigd worden.
Alle likwidatie-verkopen en de daarmee gepaard gaande publiciteit zijn strikt verboden, behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v..
Bij overtreding van de beschikkingen van onderhavig artikel zal de koper ertoe gehouden zijn aan de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. e 495,79 te betalen per vastgestelde inbreuk, ten titel van forfaitaire en conventionele schadevergoeding.
De Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht en dit zelfs voor de lopende contracten; in dit laatste geval, zal de prijswijziging slaan op het nog uit te voeren gedeelte van de verkoop, de koper zijnde gerechtigd dit te vervolgen of op te zeggen.

5. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden door de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. slechts ten indicatieve titel gegeven.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke welkdanige vertraging geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding noch tot de opzegging van de bestelling door de koper.
CDeze laatste is ertoe gehouden een bestelling geleverd in verschillende verzendingen te aanvaarden.

6. Waarborg - Klachten

Elke klacht van de koper dient, om ontvankelijk te zijn, de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. te bereiken, per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen volgend op de levering.
Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de ontstentenis aan enige betwisting binnen de hiervoorgestelde termijn, ipso facto voor de koper de onvoorwaardelijke goedkeuring, zonder voorbehoud, van de geleverde goederen meebrengt.
Eveneens, zal het gebruik van een gedeelte van de geleverde goederen van rechtswege de aanvaarding meebrengen van de totale levering, op dergelijke wijze dat eventuele gebreken die een gedeelte van de levering zouden aantasten, de koper niet toelaten de totaliteit hiervan te weigeren.
Indien, de koper, onder de hiervoorvermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden, enige welkdanige aansprakelijkheid vastlegt in hoofde van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v., zal deze laatste overgaan tot de vervanging van de goederen, binnen de kortst mogelijke termijn, alle terugzendings- en portkosten ten laste van de koper, zonder dat deze laatste enige andere welkdanige schadevergoeding kan vorderen en zonder dat hij aanspraak kan maken op de opzegging van de bestelling of van het gebrekkig gedeelte van de bestelling en op enige vergoeding van de ermee verband houdende prijs die reeds zou betaald zijn.

7. Terugzending der goederen

Geen enkele terugzending van goederen wordt aanvaard zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v., waarop de hoeveelheid en de waarde van de goederen die er het voorwerp van zouden uitmaken moeten aangeduid zijn.
De terugzendings- en portkosten zijn ten laste van de koper.
De terugzending der goederen schort in generlei geval de opeisbaarheid op van hun prijs of van alle andere door de koper verschuldigd blijvende bedragen. Het verleent aan deze laatste enkel het recht om van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. de levering te bekomen van andere beschikbare goederen, ten belope van de waarde van deze die worden teruggegeven, binnen de hiervoorvermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden.

8. Vertegenwoordiger

Een door een vertegenwoordiger aangebrachte bestelling verbindt de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. slechts na schriftelijke bevestiging hiervan.

9. Eigendomsvoorbehoud

Al de geleverde goederen blijven de eigendom van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v., waar deze zich ook bevinden, tot de volledige betaling van de prijs.
De Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of beschadiging.

10. Bevoegdheid

Ingeval van betwisting van welke aard ook en welke ook de plaats van levering moge zijn, zijn de rechtbanken van de zetel van de Papyrus - Book Division of Tondeur Diffusion n.v. uitsluitend bevoegd.